Adatvédelem

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelés

 

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás honlap látogatók részére

 

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

 

Név: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Honlap: http://nyirvv.hu/

Központi e-mail cím: varosuzemeltetes@nyirvv.hu

Központi telefonszám: +36 42 548 460

Vezető tisztségviselő: dr. Pazonyi Péter ügyvezető

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (neve és) elérhetősége:

Név: L-Tender Adatvédelmi és Információbiztonsági Szolgáltatások Zrt.

E-mail cím: adatvedelem@nyirvv.hu

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:            

A Társaság honlapja a http://nyirvv.hu/ linken érhető el.

 

A honlaplátogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre a látogató számítógépén.

 

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

 

Az adatkezelés célja:

A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról Google Analytics, valamint cookiek segítségével.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás jogalapját (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján).

 

Kezelt adatok köre:

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaság, úgy Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓK:


Műszaki hibabejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás
Tájékoztató műszaki hibabejelentésekkel kapcsolatos adatkezeléshez
Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére (ingatlan bérbeadási szolgáltatásra vonatkozóan)
Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére (ügyfélszolgálatra kihelyezendő)
Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére (ebösszeírással/ebnyilvántartással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan)
Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére (piac üzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan)
Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a táboroztatással összefüggő adatkezelésről
Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás kárigény bejelentéssel összefüggő adatkezelésről
Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás hátralékkezeléssel összefüggő adatkezelésről

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos: 2023.11.27-től)

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos: 2022.11.02-től) (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos 2022.02.10-től) (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat (Hatályos 2022.02.01-től) (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos 2022.01.21-től) (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos: 2021.12.20-tól (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos: 2021.08.23-tól) (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos: 2021.01.14-től) (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos: 2020.11.10-től) (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos: 2020.11.09-ig) (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos: 2020.10.25-ig) (Archivált tartalom)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (Hatályos: 2020.06.30-ig) (Archivált tartalom)