II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás szerződéses partnerek részére

A közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének szabályzata

Főbb jogszabályok

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunk esetén nem értelmezhető.

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Szennyvíz-szállítás

Parkolók üzemeltetése

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A közszolgáltatás megnevezése:

Szennyvíz-szállítás

Parkolók üzemeltetése

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett nyilvántartások törvény szerinti azonosító adatai

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunk nem rendelkezik kiadvánnyal

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Társaságunk nem rendelkezik sem hirdetménnyel, sem közleménnyel

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

A NYÍRVV NONPROFIT KFT. KÖZBESZERZÉSEI

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

ÖSSZEFOGLALÓ A NYÍRVV NONPROFIT KFT.-NÉL KÜLSŐ SZERVEZETEK ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOKRÓL (2019-2020)

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, adatvédelmi felelős személye

A NYÍRVV Nonprofit Kft. adatvédelmi felelőse

Dr. Nyáriné Dr. Szabó Emese

Telefonszám: +36 (42) 548-460

E-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu

 

A közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének szabályzata

 

14. Kötelező statisztikai adatszolgáltatások közszolgáltatóra vonatkozó adatai

KSH ADATOK 2020. évi
KSH ADATOK 2021. évi
KSH ADATOK 2022. évi

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nyilvántartás 2021. évi
Nyilvántartás 2022. évi
ÉVES JELENTÉS NAHI 2022. évi
ÉVES JELENTÉS NAHI 2023. évi

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

18. Különös és egyedi közzétételi lista

EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Társaságunk esetén nem értelmezhető