II. Helyi közutak fenntartási feladatai

A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. a Nyíregyháza város tulajdonában lévő 279,6 km burkolt, és 319,4 km burkolatlan úthálózat, 250 km zárt csapadékcsatorna, 62,9 km kerékpárút, és 354,7 km gyalogjárda karbantartását, üzemeltetését látja el.


 

Útkarbantartási munkák:

• földutak karbantartása
• szilárdburkolatú utak kátyúzása
• hidak, átereszek javítása
• útalapok rehabilitációja

 

Útüzemeltetési feladataink:

• kezelésünkben lévő utak, utcák nyilvántartása
• utak víztelenítése, padkázása
• korlátok pótlása, javítása
• útburkolatok utókezelése
• jelzőlámpák üzemeltetése

 

Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése

Útburkolati jelek fenntartása

Korlátok, oszlopok pótlása, javítása


 

Forgalombiztonsági feladatok:

• utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása
• mozgáskorlátozottak segítése (akadálymentesítés)
• burkolatjelek festése
• gyalogátkelőhelyek kialakítása
• közúti jelzőtáblák kihelyezése
• útfelügyelői feladatok ellátása
• Forgalmi rend ellenőrzése és felülvizsgálata
• Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása

 

Beruházás jellegű feladatok:

• útalapok építése
• parkolók építése
• fedett autóbuszváró építmények telepítése
• a lakosság részére önerőből történő járdaépítéshez építési anyagok biztosítása
• tervezési feladatok koordinálása
• nagyobb Önkormányzati beruházások műszaki ellenőrzése, lebonyolítása
• pályázatok kiírásának elkészítése
• közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítása

Belvíz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok:

• nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők tisztítása, kaszálása (közhasznú foglalkoztatással)
• zárt csapadékcsatornák tisztítása
• burkolt árkok, szikkasztókutak, záportározók karbantartása, átemelők üzemeltetése
• szikkasztókutak, záportározók létesítése
• hibaelhárítás
• fejlesztések


 

Önerőből történő közterületi járdaépítéshez szükséges anyagok biztosítása:

Társaságunk megszabott éves költségkeret erejéig önerőből történő ingatlan előtt építendő közterületi járdaépítéshez a szükséges anyagokat (40x40x6 járdalap és homokos kavics aljzat) kérelmenkénti elbírálás alapján biztosítja. A kérelem indokoltságát munkatársaink helyszíni szemle alapján bírálják el.

 

A benyújtott kérelmen fel kell tüntetni az ingatlan tulajdonos adatait, elérhetőségét, az ingatlan utcafronti hosszát, hosszának megfelelő mennyiségű járdalap darabszámát, valamint a szükséges mennyiségű homokos kavics mennyiségét.A felsorolt anyagokat csak közterületi ingatlan előtti járdaszakasz építésére szabad felhasználni. Amennyiben helyszíni utóellenőrzés alapján bebizonyosodik, hogy a biztosított anyagból nem a közterületi járda épült meg, úgy a kiszállított anyagok árát és a kiszállítás költségeit a kérelmezőnek meg kell fizetni. A kérelmezővel ezt cégünk írásos megállapodásban rögzíti.

 

Járdalapot és homokos kavicsot az alábbi esetekben nem tudunk biztosítani:

• kapubejáró építéshez,
• olyan utcaszakaszokon, ahol meglévő járdához csatlakozási lehetőség nincs,
• meglévő, még nem balesetveszélyes járdaszakasz cseréjére.


 

Digitális térképállomány és adatállomány karbantartás, út- és csapadékvíz csatorna kezelői feladatok ellátása, hozzájárulások kiadása, tervegyeztetés:

• digitális alaptérkép nyilvántartás
• üzemeltetői feladatok ellátása
o közterületen létesítendő tervezett parkolók, útcsatlakozások, nagyobb beruházásokkal összefüggő burkolat felújítások,
o újonnan építendő kiszolgáló utak, tervezett gyalogátkelőhelyek, jelzőlámpás csomópontok, körforgalmi csomópontok terveinek engedélyezése, tervközi egyeztetések és kezelői hozzájárulások kiadásaújonnan épülő társasházak, családi házak csapadékvíz elvezetésének egyeztetése, nyilatkozatok és egyeztetési jegyzőkönyvek kiadása,
o vízjogi létesítési engedélyes tervek és építési engedélyes tervek egyeztetése
o tervezés előtti állapot helyszíni bejárása, csapadékvíz elvezetési módszerek feltárása, az elkészült beruházások és csapadékvíz bekötések helyszínelése, kezelői hozzájárulások kiadása a használatbavételhez
o nagyobb városi beruházások műszaki ellenőrzése, helyszínelése, lebonyolítása
o esetleges hibák jegyzőkönyvbe vétele, illegális burkolatbontásoknál és bekötéseknél a szükséges felszólítások és feljelentések, büntetések meg küldése
o tervegyeztetési feladatok ellátása külön díj ellenében (egyeztetési díj)
 

Útkezelést és közlekedés érintő törvények, rendeletek

• NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/2006. (VI.1.) KGY rendelete a köztisztaság fenntartásáról
• NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú rendelete a közterületek használatának, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról
• NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 60/2005.(XII.22.) KGY rendelete a helyi közutak kezelésének szabályairól • 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
• 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
• NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 60/2005.(XII.22.) KGY rendelete a helyi közutak kezelésének szabályairól
 

 

Elérhetőség

Cím: Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. ügyfélszolgálati épület

Telefon: 42/548-484, 548-460/417 mellék

Fax: 42/548-463

E-mail:utkezeles@nyirvv.hu