tavasz1 tavasz2 tavasz3 tavasz4 tavasz5 tavasz6 1459687847 1459687871

Társaságunkról

Nyíregyházán 2007 év végéig a vagyonkezelési, valamint hulladékgazdálkodási és városüzemeltetési feladatokat két önálló önkormányzati tulajdonú társaság, a Piac és Vagyonkezelő Kft. és a Városüzemeltetési Kht. látta el. A város képviselő testülete úgy döntött, hogy a hulladék-gazdálkodást kivéve egy kézbe adja a költségvetésből finan-szírozott városüzemeltetési és vagyonkezelési feladatokat és 2007. december 31-én létrehozta a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-t, majd a társaság 2011 január 10.-től átalakult NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vá A társaság jelenlegi szervezeti és működési formájában má-sodik üzleti évét kezdte meg. Feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával - mint egyszemélyes alapítóval és tulajdonossal - kötött megbízási, üzemeltetési szerződések keretein belül végzi, melyek idén két alapvető cél köré csoportosíthatók:
- A Közgyűlés korábbi döntése alapján történő városüzemeltetést és vagyonkezelést egyesítő szervezet kialakítása, a feladatokhoz szükséges technikai és személyi feltételek megteremtése.
- Mind a városüzemeltetési, mind a vagyonkezelési feladatok olyan szintű zökkenőmentes ellátása, biztosítása, hogy a városlakó az üzemeltetés színvonalában ne érezze meg az átalakulással járó változásokat.
 
A társaság eredeti fő-, illetve alaptevékenysége a Piaccsarnok, a piacok és a Vásártér üzemeltetése, a Szabadtéri Szín-pad tulajdonosi működtetése. A nyíregyházi önkormányzati tulajdonú lakások, a nem lakáscélú bérlemények, valamint a Bencs Villa - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Vendégháza - kezelése, üzemeltetése, karbantartási, felújítási feladatainak ellátása volt.2008. január 1-jétől tevékenység bővítés alapján fő tevékenységünk a város közterületeinek kezelése, üzemeltetése lett. Így a korábbiak mellett ellátjuk a város zöldfelületeinek fenntartását, az utak, hidak, járdák és kerékpárutak üzemeltetését, karbantartását (szilárd útburkolatú utak kátyúzása, földutak karbantartása), takarítását és téli síkosság mentesítését. Üzemeltetjük és karbantartjuk a zárt és nyílt csapadékrendszereket. Működtetjük a közterületi parkolókat. A gyepmesteri telepen állategészségügyi feladatokat végzünk, megszervezzük a csípőrovarok és rágcsálók elleni védekezést. Mező- és erdőőri szolgálatot látunk el, parlagfű-mentesítést végzünk.
 
Feladatunk továbbá a városi közvilágítás üzemeltetése, az önkormányzati intézmények áram ellátása, illetve különböző támogatott foglalkoztatások bonyolítása.A Társaság olyan gazdasági és szakmai szempontok alapján igyekszik folytatni szolgáltatási és fejlesztési tevékenységét, amely megfelel a lakossági igényeknek, a tulajdonosi elvárá-soknak, illetve a társaság érdekeinek egyaránt. Kötelező közszolgáltatási feladatainkat a nyíregyháziak meg-elégedésére, velük egyre szorosabban együttműködve, az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon igyekszünk ellátni. Elköteleztük magunkat az állandó minőségi szolgál-tatási színvonal megteremtésére és fenntartására.  A tulajdonos befektetéseit, az általa biztosított keretösszeget a lehető legkedvezőbb módon használjuk fel. Technikai fej-lesztéssel, új megoldások, módszerek, technológiák beveze-tésével növeljük a szolgáltatás és üzemeltetés színvonalát. Irányítjuk, segítjük Nyíregyháza természeti értékeinek és építészeti emlékeinek megtartását, környezetének védelmét.